arapça dersleriArap dili, yazıya geçmeden çok zaman önce hutbelerde, nutuklarda isti‘âreleriyle, teşbihleriyle oluşmuş ve temeli atılmıştır. Bu dilin geçmişi tarihin bilinmeyen karanlıkları içinde uzanır gider. Tarihe şöyle bir göz atıldığında, her açıdan mükemmel bir dil olarak ortaya çıktığı görülür. İlk dönemleri bilinmemektedir, fakat bununla birlikte zamanımıza kadar diriliğini ve eski tazeliğini korumuştur.

Arap dili, Arabistan Yarımadası’nın eski yerlileri olan “‘Arab-ı ‘âribe”nin dilidir. Ya‘rub b. Kahtân, ‘Âd kavmini yendikten sonra, dili, Süryaniceden Arapçaya dönüştü. Bu nedenle Kahtân soyuna “‘Arab-ı musta‘ribe” adı verildi ve onlar Himyer lehçesini meydana getirdiler.

Sonraki dönemlerde ise önce Kahtanlılar, ardından da Kahtanlıların bir kolu olan Cürhümlüler ikinci defa olarak Hicâz tarafına yerleştiler ve İbrânî asıllı İsmâ‘îl b. İbrâhîm (A.S.), onlarla kaynaşarak ‘Arab-ı musta‘ribe dilini onlardan öğrendi. Onun çocukları “‘Arab-ı tâbi‘a” adını aldı.

Bazı tarihçilerin açıklamasına göre, Kahtanlılar’dan Ya‘rub, yönetimi ele aldıktan sonra düzensiz bir durumda olan çöl Araplarının dilini ve edebiyatını ıslah ederek, âdeta Arap dilinin ikinci mûcidi olmuş ve ondan sonra Arabistan Yarımadası’na, onun adına gönderme yapılarak “Arap Yarımadası” denildiği gibi, diline de “Arap dili” adı verilmiştir. Hatta Ensar’dan Hassân (b. Sâbit) yazdığı bir övgü şiirinde bazı beyitlerde bu yönleri açıklamıştır.

Suriye halkının Rumlarla, Iraklıların İranlılarla kaynaşması ve onlara tâbi olmaları sebebiyle, Arap diline bazı Rumca ve Farsça sözcükler girmiştir. Bu durum, tıpkı daha önce Süryanice, Habeşçe ve Sanskritçe sözcüklerin Arapçaya girmesine benzemektedir.

İslâm dininin gelişinden sonra Arap dilinde büyük değişimler ortaya çıkmıştır. Bazı sözcükler terkedilmiş, bazılarına ise başka anlamlar yüklenmiştir.

Arap dili, Arabistan Yarımadası’yla sınırlı kalmamıştır. İslâm’ın gelişinden sonra, bir din ve siyaset dili olarak pek çok ülkeye yayılmıştır. Öyle ki, neredeyse Arap dili kadar yaygın bir dil yoktur. Rumca ile Latince genel anlamda düşünsel ve yönetimsel alanlarda kullanılan bir iletişim aracı şeklinde Arap diline eşlik etmişse de, onun kadar yaygınlık kazanamamıştır. Arapça; İspanya’da, ekvator çizgisine kadar kuzey Afrika’da, Java’ya kadar güney Asya’da, Kazan’a kadar Rusya’da yayılmıştır.

Arap dilinin yayılışı iki yönden gerçekleşmiştir:

1- Yazı dili olması hasebiyle bütün İslâm ülkelerinde, 2- Konuşma dili olarak da, ancak kuzey Afrika’da Mısır’dan

Fas’a kadar yayılmıştır.

----

Alıntılar yapılan kaynak:

ARAP DİLİ
Seydişehirli Mahmûd Es‘ad
Sadeleştiren: Zafer KIZIKLI

Anahtar Kelimeler: İslam Araştırmaları, Arap Dilinin Konuşulduğu Ülkeler, Arap Dilinin Konuşulduğu Yerler, Arapça Dili Ve Edebiyatı, Arapça Nasıl Bir Dildir, Arapça Nedir, Arapçanın Gelişimi, Arapçanın Konuşulduğu Ülkeler, Arapçanın Konuşulduğu Yerler, Arapçanın Tarihi

mutevaggil , 25/01/2010-18:31 Facebook'ta Paylas