Adı: Muhammed b. Ebu Bekr b.Eyyûb b. Sa'd b. Harîz ez-Zer'î ed-Dımeşkî. Lâkabı: Şemsuddin. Künyesi: Ebu Abdillah. Meşhur olduğu adı: îbn Kayyim el-Cevziyye ( = Cevziye Medresesi kayyımının oğlu). Çünkü ba­bası, Muhyiddin Ebu'I-Mehasin Yusuf b. Abdurrahrnan'in (v.656 h./1258 m.) inşa ettirdiği Cevziye Medresesinde kayyımlık görevi yapmıştır. Bu is­mi daha da kısaltılarak îbn Kayyim şeklinde yaygın kullanım kazanmıştır.

İbn Kayyim tefsir, usul, kelâm, fıkıh ve nahiv ilimlerinde derin bilgisi olan araştırmacı, tetkikçi ve bol eser veren, keskin zekâlı mutlak müctehid büyük bir İslâm âlimidir.  751 h. senesinde vefat etmiştir.

İbn Kayyim, 691 h. senesi Safer ayının yedinci günü ( = 29 Ocak 1292 m. Pazartesi günü) Şam'a 55 mil uzaklıkta ve bu şehrin güneydoğusunda bulunan Havran kasabasının Zer' köyünde bir ilim ve irfan ocağında dün­yaya geldi. Şam'a gitti. Orada bir grup âlime öğrencilik yaptı.

Babasından feraiz ilmini okudu. Babası bu ilimde ileri gelen şahsiyet­lerdendi. Hafız îbn Hacer, ed-Dürerü'I-Kâmine'âe (1/472) onu çok ibadet eden ve pek tekellüf göstermeyen biri olarak nitelemiş ve 723 h./1323 m. senesinde vefat ettiğini yazmıştır.

Şihab en-Nâbulusî, Kadı Takıyüddin b. Süleyman, Ebu Bekr b. Abdüddaim, İsa el-Mut'im, İsmail b. Mektum, Fatıma bt. Cevher ve başka muhaddislerden hadis tahsil etti.

Arapçayı İbn Ebu'l-Feth el-Ba'lî'den tahsil etti. Ondan Ebu'l-Beka'nın el-Mülahhas'ım, el-Cürcaniyye''yi, İbn Mâlik'in Elfiye'sini, el-Kâfiyetü'ş-Şâftye'nin büyük bölümünü ve et-TeshîV'm. bir kısmını okudu. Ayrıca Şeyh Mecdüddin et-Tunusî'den İbn Usfur'un el-Mukarrab'ından bir bölüm okudu.

Fıkıh ve usul-i fıkhı Şeyh Safiyüddin el-Hindî, Şeyhülislâm îbn Tey-miye ve Şeyh ismail b. Muhammed el-Harranî'den tahsil etti. Onlardan, İbn Kudame el-Makdisî'nin er-Ravza'sım, el-Amidî'nin el-îhkâm'mı, Fah-reddin er-Razî'nin el-Muhassal> el-Mahsul, el-Erbaîn adlı eserlerini ve Mec-düddîn İbn Teymiye'nin el-Muharraf'mı okudu.

Şeyhülislâm İbn Teymiye'nin 712 h./1312 m. senesinde Mısır'dan dö­nüşünden 728 h./1327 m. senesinde ölümüne kadar îbn Kayyim, bu ho­casının derslerine tam bir devamlılık gösterdi. O zamanlar imamımız genç­liğinin baharında, kuvvetinin zirvesinde ve anlayışının en yüksek noktasın­da idi. Onun geniş ilminin feyzinden kana kana içti. Olgun ve doğru fikir­lerine kulak verdi. Hocasının sevgisi onu sardı. Hocasının ictihadlarmın çoğunluğunu kabullenip onları savundu. Bu ictihadların doğruluklarının ve aykırı olanların zayıflıklarının delillerim geniş geniş anlattı. Hocasının kitaplarını düzenleyip onun ilmini neşretti.

Ondan en çok yararlandığı konuların başhcaları: Allah Teâlâ'nm kita­bına ve Peygamberinin sahih sünnetine uymaya ve bağlanmaya, onları selef-i salihin anladığı şekilde anlamaya, Kitap ve sünnete aykırı olanları bırak­maya, doğru dinin öğretilerinden kaybolup gidenleri yenilemeye; müslü-manların geçen asırlarda, gerileme, donukluk ve kör taklid devirlerinde kendi kendilerine çıkardıkları çürük metodları ayıklamaya ve müslümanla-rı, islâm düşüncesine sinen tasavvufî hurafelerden, Yunan mantığından ve Hind zühdünden sakmdırmaya çağrı.

Çeşitli konulardaki pek çok eserinde, ısrarla Allah Teâlâ'nın kitabına eğilmiş, devamlı surette onu araştırıp incelemiş, âyetlerini ve manalarını düşünme suretiyle bu yüce kitabın hakkını vermiştir. Sahih sünnetin kıy­metini açıklayıp onu yükseltmiş, Kur'ân-ı beyân ile mücmelini tafsil eden, manâlarını vuzuha kavuşturan, O'nun hakikatlerini destekleyen, insanları ellerinden tutup, taklid ve donukluk şaibelerinden arınmış sahîh ilme ulaş­tıran dosdoğru yolun öğretilerini kendilerine açıklayan sünnete gerekli öne­mi vermiştir.

Bütün bunlar, hocası İbn Teymiye'nin, onun üzerindeki bü­yük tesirini gösterir. İbn Kayyim, eserlerine dağılmış fikirleriyle, çağdaşlarmin ve onlardan sonra günümüze kadar gelenlerin akıllarını aydınlatan ve kalblerini nurlandıran; kalblerine bulaşan şüphe ve donukluk pasını açan, zihinlerindeki sapıklık ve şüphe düğümlerini çözen ıslahatçı düşünürler züm-resindendir.

Anahtar Kelimeler: Hayatı ve Eserleri, Tarih, İbn Kayyım Felsefes, İbn Kayyım Kimdir, İbn Kayyım Kitapları, İbn Kayyım vs. Teymiyye

mutevaggil , 23/06/2008-21:57 Facebook'ta Paylas