Selçuklu coğrafyasının önemli merkezlerinden Tûs’ta 450 (m. 1058) yılında dünyaya gelen Ebû Hâmid Muhammed el-Gazzâlî, İslâm ilim ve düşünce geleneğine çok yönlü ilgisi ve entelektüel birikimi ile ciddî katkılarda bulunan bir âlimdir. Çeşitli merkezlerde ilmî faaliyetlerde bulunduktan sonra memleketi Tûs’ta 505 (m. 1111) yılında vefât eden Gazzâlî, ardında pek çok eser ve güncelliğini hâlâ muhafaza eden büyük bir ilmî miras bırakmıştır.

Dinî düşünce ile felsefe arasında irtibat kurması ve bu iki düşünceyi de tahlil ve tenkide tâbi tutması; kelâmın felsefeyle buluşması sürecinde öncü rol oynaması; fıkıh usûlündeki çalışmalarıyla dinî ilimleri ilke düzeyinde sistematik bir yapıya kavuşturması; metodoloji sorununu mantıkla, ahlâk sorununu ise tasavvufla çözmeye çalışması ve İslâm toplumunda dindarlık algısının belirleyici bir unsuru olması bakımından Gazzâlî, ilim ve düşünce tarihimizde nev-i şahsına münhasır bir mütefekkirdir. Çok yönlülüğü ve fikrî derinliğinden ötürü Gazzâlî yüzyılımızda İslâm dünyası ve Batı’da çeşitli açılardan farklı düzeylerde pek çok akademik çalışmaya konu olmaktadır.

İslâm ilim geleneğinde sistematik düşüncenin gelişimine ve yeniden yorumlanmasına katkıda bulunan Gazzâlî’yi vefâtının 900. yıldönümünde konunun uzmanları arasında tartışmaya açmak ve bu vesileyle onun daha iyi anlaşılıp anlatılmasını sağlamak arzusuyla Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nce uluslararası bir sempozyum düzenlenecektir. Bu sempozyumda genel anlamda Gazzâlî’nin biyografisi, entelektüel kimliği, yaşadığı dönemin ilmî, siyâsî ve kültürel açıdan değerlendirilmesi; onun tefsîr, hadîs, kelâm, fıkıh, fıkıh usûlü, tasavvuf, felsefe, mantık ve ahlâk gibi disiplinlere olan katkıları; eserlerinin otantikliği, içeriği ve özgünlüğü; kendisine yöneltilen geleneksel ve çağdaş tepkiler; düşünce sisteminin etkileri ve günümüze yansımaları ele alınacaktır.

Sempozyuma tebliğ ile katılmayı düşünenlerin tebliğ başlıklarını ve 300 kelimeyi aşmayan tebliğ özetlerini son başvuru tarihi olan 15 Ekim 2010’a kadar sempozyum sekreterliğine göndermeleri rica olunur.

SEMPOZYUM KATILIM ESASLARI
1. Sempozyum dili Türkçe, Arapça ve İngilizce'dir.
2. Katılımcılar başvuru formundaki iletişim bilgileri ile birlikte özgeçmişlerini de göndermelidirler.
3. Tebliğler özgün olmalıdır, daha önce herhangi bir yerde sunulmuş olmamalıdır.
4. Tebliğ özetleri konuyu ana hatlarıyla açıklamalı ve 300 kelimeyi aşmamalıdır.
5. Tebliğ özetleri başvuru formu kullanılarak e-mail, faks veya posta aracılığıyla gönderilebilir.
6. Oturumlarda tebliğ sunumu 20 dakika ile sınırlı tutulacaktır.
7. Tebliğlerin yazılı metni 8000 kelimeyi aşmamalıdır.

SEMPOZYUM TAKVİMİ
Başvuru ve Tebliğ Özetlerinin Son Gönderilme Tarihi: 15 Ekim 2010
Kabul Edilen Tebliğlerin Geri Bildirimi: 15 Aralık 2010
Tebliğ Metinlerinin Son Teslim Tarihi: 15 Mayıs 2011
Sempozyum Tarihi: 7-9 Ekim 2011

SEMPOZYUM SEKRETERYASI
Arş. Gör. Hayrettin Nebi GÜDEKLİ  Dahili : 105 Mail: haynebi@yahoo.com
Arş. Gör. Abdullah Selman NUR  Dahili : 131 Mail: selmannur@yahoo.com
Arş. Gör. Ercan ALKAN  Dahili : 122 Mail: alkanercan@gmail.com

Tebliğ Özetleri ve Metinlerin Gönderileceği e-posta Adresi gazzalisymposium2011@gmail.com
Sempozyum Web Adresi http://ilahiyat.marmara.edu.tr
Tebliğ Özetleri ve Metinlerin Gönderileceği Faks No +90 216 651 43 83
Sempozyum Yazışma Adresi
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Mahir İz Cad. No: 2 Bağlarbaşı
34662 Üsküdar - İSTANBUL / TÜRKİYE

***kaynak: http://ilahiyat.marmara.edu.tr/duyuru/160016/1339/900-vef%C3%82t-yilinda-uluslararasi-gazz%C3%82l%C3%8E-sempozyumu


Anahtar Kelimeler: İmam Gazali Hakkında Bildiri, imam gazali kimdir, İmam Gazali Nerede Yaşadı, İmam Gazali Sempozyumu, İmam Gazalinin Eserleri

mutevaggil , 05/10/2011-21:39 Facebook'ta Paylas